Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2023. január 1-től visszavonásig

PROWALLZ Kft  vásárlási és szállítási feltételek

Kedves Vásárló!

Köszöntjük a revíziós ajtó árak.hu honlapon!

Az alábbiakban tájékoztatjuk azokról a lehetőségekről és feltételekről, amelyekkel áruházunkban vásárolhat, kérjük, olvassa el figyelmesen.

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az alábbiak szerint tájékoztatjuk a megrendelésével kapcsolatos tudnivalókról.

Honlapunk oldalán találja meg vállalkozásunk központjának elérhetőségeit, valamint üzletünk címét és elérhetőségeit. Ugyanitt találja meg az általunk árusított termékeket, szolgáltatásainkat, azok pontos leírásával, a fizetendő, bruttó eladási árával együtt.

Bevezetés
1.
PROWALLZ Korlátolt Felelősségű Társaság – rövidített cégnév: PROWALLZ Kft.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-205745; székhely: 2119 Pécel, Köztársaság tér 4; telephely, raktár, cím: 2142 Nagytarcsa, Kármán Tódor utca 3. Adószám: 27942736-2-13; statisztikai számjel: 27942736-4791-113-13 -, mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (továbbiakban: forgalmazó) szerződéses kapcsolataiban az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.

2.
PROWALLZ Kft. minden szükséges cselekményt megtesz annak érdekében, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a társaság partnerei, illetve a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyeket megismerjék. A PROWALLZ Kft. az irodájában, telephelyén jól látható helyre kifüggeszti az ÁSZF-et, közzé teszi honlapján, kérésre elektronikus úton eljuttatja partnereihez.

3.
PROWALLZ Kft. Revíziós ajtó, festő és gipszkartonos szerszámok, technológiai szalagok, vödrös glettek, festékek forgalmazásával foglalkozik.
4.
Az ÁSZF elsődlegesen a PROWALLZ Kft., mint forgalmazó és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők és gyártók közötti jogviszonyokat szabályozza.

5.
Megrendelő írásban megrendeli a megvásárolni kívánt termékeket a PROWALLZ Kft.-től. E-mailben történő megrendelés esetén a PROWALLZ Kft. – amennyiben ezt bármely okból indokoltnak találja – jogosult a megrendelés postai úton, vagy faxon történő megerősítését kérni; továbbá jogosult postai úton vagy faxon kérni  a megrendelő cég beazonosítását is, mint a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, aláíró személy neve, beosztása.

6.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Megrendelő nevét; címét; az áru(k) pontos megnevezését, mennyiségét; a nyitvatartási időt; az áru fogadásának időszakát; a szállítás módját; a lerakodás módját (daru, targonca, kézi, stb.)
7.
Szerződés a PROWALLZ Kft. és a Megrendelő között akkor jön létre, ha PROWALLZ Kft. a megbízás vagy rendelés visszaigazolását írásban megküldi. Visszaigazolás a Szállító részéről telefaxon vagy e-mailben történik. Ha az írásos visszaigazolás bármely okból elmarad, akkor a megbízás teljesítésének megkezdésével a szerződés létrejön.

8.
A PROWALLZ Kft. termékei futárszolgálattal, személyes vásárlással vagy gyártó általi helyszínre szállítással kerülnek kiszállításra. Gyártó általi szállításkor, raklapos szállításnál, az EURO vagy egyéb betétes raklapokat a PROWALLZ Kft. a gyártó aktuális árjegyzékben szereplő áron kiszámlázza. PROWALLZ KFT a raklapokat gyártói szállítás esetén nem veszi vissza. A visszaszállítás a gyártóhoz a Megrendelő feladata. A raklapok minőségi átvételének helye a gyártó cég raktára.
9.
Minden termék szállítási egysége a díjbekérőn vagy a számlán található.
10.
A teljesítés helye – külön megállapodás hiányában – a PROWALLZ Kft. mindenkor megadott raktártelepe vagy a vásárló által megjelölt lerakási helyszín, telephely, projekt helyszín.

11.
Amennyiben a szerződéskötés időpontja és a tényleges kiszállítás időpontja között több, mint 1 hónap telik el, a PROWALLZ Kft. a szállítás időpontjában érvényes árakat alkalmazhatja. Az így módosult ár miatt a Megrendelő jogosult a szerződéstől, illetve a további szállításoktól elállni.
12.
A szállítási időpontok és határidők csak írásbeli megállapodás esetén érvényesek.
13.
Ha a Megrendelő saját maga szállítja el a termékeket, de azt a megjelölt időpontban nem teszi meg, a PROWALLZ Kft. a megrendelést 1 hétig tartja érvényben.
14.
A PROWALLZ Kft Magyarország területén a revíziós ajtókat GLS futárral szállítja a Megrendelő által megadott címre. A szállítási díj a vásárlót terheli amit a számlán feltüntetünk.A szállítási díj egy azaz (1db) lerakóhelyre érvényes, átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles és nem súlykorlátozott címre történő szállítás esetére vonatkozik. A fenti korlátozásokról a Megrendelő köteles a PROWALLZ Kft.-t tájékoztatni. Behajtási engedély megszerzése minden esetben a Megrendelőt terheli. 

15.
Amennyiben a szerződéskötés időpontja és a tényleges kiszállítás időpontja között több, mint 3 hónap telik el, a PROWALLZ Kft. a szállítás időpontjában érvényes árakat alkalmazhatja. Az így módosult ár miatt a Megrendelő jogosult a szerződéstől, illetve a további szállításoktól elállni.
16.
A szállítási időpontok és határidők csak írásbeli megállapodás esetén érvényesek.
17.
Ha a Megrendelő saját maga szállítja el a termékeket, de azt a megjelölt időpontban nem teszi meg, a PROWALLZ Kft. a megrendelést 1 hétig tartja érvényben.
18.
A PROWALLZ Kft térítés ellenében szállít a Megrendelő által megadott címre. Ez egy (1db) lerakóhelyre érvényes, átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles és nem súlykorlátozott címre történő szállítás esetére vonatkozik. A fenti korlátozásokról a Megrendelő köteles a PROWALLZ Kft.-t tájékoztatni. Behajtási engedély megszerzése minden esetben a Megrendelőt terheli.


I. Vételár, fizetési feltételek
1.
Számlázásnál megadásra kerülő ár nettó ár, amelyhez az általános forgalmi adó (ÁFA) hozzászámításra kerül.
2.
A vételár minden esetben a PROWALLZ Kft. áruházában, telephelyén, számla kiállítása után értendő.
3.
A számla végösszegét a megrendelő külön írásos megállapodás hiányában köteles az áru átvételekor megfizetni. A fizetés történhet a PROWALLZ Kft. telephelyén készpénzben vagy előre történő utalással.
4.
Amennyiben a Megrendelő és a PROWALLZ Kft. írásban, külön megállapodik átutalással történő fizetésben, akkor a Megrendelő köteles a vételárat a számla szerinti esedékesség időpontjában a PROWALLZ Kft. részére banki utalás útján megfizetni. Fizetési késedelem esetén a PROWALLZ Kft. a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot számít fel.

5.
Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik vagy a PROWALLZ Kft. olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a Megrendelő fizetőképességét kétségessé teszik, a PROWALLZ Kft.-nek jogában áll a Megrendelő vele szemben fennálló valamennyi le nem járt tartozását lejárttá nyilvánítani. Ezen túl a PROWALLZ Kft. jogosulttá válik arra, hogy a még folyamatban lévő szerződések teljesítésétől részben vagy egészében elálljon, továbbá a még nem teljesített megrendelések teljesítését előleg fizetésétől vagy egyéb biztosíték adásától tegye függővé.
6.
Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a PROWALLZ Kft. követelésével szemben beszámítási kifogást érvényesítsen vagy pedig a PROWALLZ Kft.-vel szemben bármely követelését harmadik személyre engedményezze.
7.
PROWALLZ Kft. jogosult az általa adott jóváírásokat a Megrendelővel szembeni esedékes követelésekkel szemben beszámítani.

II. A tulajdonjog fenntartása
1.
PROWALLZ Kft. az átadott árukra a tulajdonjogát a teljes ár kifizetéséig fenntartja. Megrendelőnek átadott áru elpusztulásának, megsemmisülésének vagy értékcsökkenésének veszélyét – a tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt is – a Megrendelő viseli. Megrendelő nyilatkozik, a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket megértette, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
2.
A tulajdonjog-fenntartással szállított áruk felett bármely rendelkezés, különösen az áruk továbbértékesítése csak a PROWALLZ Kft. engedélyével jogérvényes és megengedett. Engedélyezett továbbértékesítés esetében a Megrendelő köteles harmadik személynek a tulajdonjog-fenntartás tényéről írásban értesítést adni és gondoskodni arról, hogy ezt harmadik személyek elismerjék.
3.
Amennyiben a Megrendelő az átadott termékek vételárát határidőre nem egyenlíti ki, a PROWALLZ Kft-nek jogában áll a hivatkozott árukat önhatalommal birtokba venni és visszaszállítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett áru birtokba vétele és visszaszállítása érdekében a PROWALLZ Kft. (valamint annak megbízottja) a Megrendelő telepére beléphet és ott az áru birtokba vételéhez szükséges bármely cselekményt megtehet. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben kötelesek a PROWALLZ Kft. addig felmerült szállítási és valamennyi, egyéb költségét megtéríteni, beleértve az áru esetleges értékcsökkenésével járó költségeket is.

III. Mennyiségi, minőségi kifogás
1.
A mennyiségi, illetve minőségi átvétel helye a felek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a teljesítés helye.
2.
Megrendelő a PROWALLZ Kft. – től vásárolt termékekkel szembeni mennyiségi és minőségi reklamációt  csak írásban közölhet. A gyorsabb intézés érdekében Megrendelő köteles a PROWALLZ Kft. – t telefonon értesíteni a problémákról. A kifogás közlésekor a Megrendelő köteles megjelölni a szavatossági igényét is, ennek elmaradásából, pontatlanságából, késedelemből eredő károkért a PROWALLZ Kft. a felelősségét kizárja.
3.
Amennyiben a Megrendelő az áru átvételekor mennyiségi problémát észlel vagy a megrendelttől eltérő termékeket kapott, azt az értékesítőnek, raktárosnak vagy a PROWALLZ Kft. által szervezett szállítás esetén a fuvarozónak kell jeleznie és a fuvarozóval közösen, írásban kell rögzíteni akként, hogy a szállítólevél másolatán (PROWALLZ Kft. példányán) feltüntetésre kerüljön a reklamált tétel, annak mennyisége, valamit a fuvarozó és a Megrendelő vagy képviselője aláírása, bélyegzője.
4.
Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után maximum 2 nappal fogad el a PROWALLZ Kft. írásban.
5.
Minőségi reklamációt a PROWALLZ Kft. az áru átvétele után maximum 1 héttel, de a felhasználás, beépítése előtt fogad el.
6.
Rejtett hibákból eredő reklamációt a PROWALLZ Kft. a rejtett hiba felismerésétől számított 1 héten belül fogad el.
7.
A közölt határidőkön túl benyújtott reklamációkért a PROWALLZ Kft. nem felel.
8.
A reklamációval együtt be kell nyújtania a Megrendelőnek a szállítólevél másolatát, közölnie kell a kifogásolt termék minden paraméterét, mennyiségét és a mennyiségi és minőségi reklamáció okát.
9.
A Megrendelő vagy a harmadik személy köteles a reklamáció lezárásáig a reklamált árut elkülönítve és az árú specifikációjában, termék leírásában szereplő feltételeknek megfelelően tárolni és megőrizni.
10.
PROWALLZ Kft. vállalja, hogy a Megrendelő által írásban megérkezett reklamációt maximum 5 munkanapon belül megválaszolja.
11.
PROWALLZ Kft. az anyag gyártójának termékleírásában szereplő beépítési módtól, felhasználási területtől, anyagoktól, technológiáktól eltérő felhasználásért nem vállal felelősséget.
12.
Megrendelő vásárlója (harmadik személy) reklamációja esetén is a Megrendelő felelőssége a PROWALLZ Kft.-t értesíteni.

IV. Kellékszavatosság – Termékszavatosság.

Vállalkozásunk minden esetben a gyártó által biztosított szavatossági határidőn belüli vödrös gletteket és festékeket értékesít és szállít megrendelőinek. Amennyiben Ön mégis ettől eltérő szállítmányt kap, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Milyen esetben élhet Ön a szavatossági jogával?

Ön a PROWALLZ kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kivel szemben érvényesítheti szavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben ingó dolog ( szerszám) esetén érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (szerszám) hibája esetén Ön termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vödrös glettek és festékek esetében, abban az esetben ha nem az áruházunkban vásárol, vagy ha nem az áruházunkból történik az anyag szállítása, hanem a rendelése a gyártó által a gyártó raktárából a gyártó általi szállítás szervezéssel kerül a szállítási címre úgy a PROWALLZ Kft nem vállal felelősséget a rendelt anyag sérülésével vagy minőségromlásával kapcsolatban.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

4.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

– Ha a vásárolt anyagot nem a gyártói specifikációkban jezett körülmények között tárolta vagy nem annak megfelelően használta fel.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

V. Jótállás

A vásárolt áru minőségével kapcsolatos kifogása esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Amennyiben minőségi kifogásának jellege indokolja, kifogását haladéktalanul továbbítjuk a gyártónak, aki szakembereivel vizsgáltatja meg a kifogás jogosságát.

Javasoljuk, figyelmesen olvassa el minden vásárolt termék használati utasítását, hogy a helytelen technológia alkalmazásából eredő minőségi problémákat megelőzze. Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket a vödrös glettek szállításánál és tárolásánal a gyártó általi specifikációkra, különös tekintettel a tárolási és felhasználási hőmérsékletre.

VI. Egyéb rendelkezések
1.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a PROWALLZ Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindig a kiadásuktól érvényesek.
2.
Jelen Általános Szerződési Feltételeket a PROWALLZ Kft. és a Megrendelő közös érdekeik védelme érdekében közösen, magukra nézve kötelezően elfogadják a következő kikötéssel: a felek között  létrejött külön, írásos szerződés az ÁSZF feltételeit módosíthatja.
3.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

4.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

4.

VII. Vis maior

Természeti katasztrófák, extrém időjárás, terrorcselekmény, háború, mozgósítás, blokád, export és import tilalom, géptörés, sztrájk és minden olyan, az Eladó részéről elháríthatatlan esemény, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják az Eladót arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggessze. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel, úgy az Eladót semminemű felelősség nem terheli.

A PROWALLZ Kft. szerződéses kapcsolatban arra törekszik, hogy a felmerült vitás kérdéseket a Megrendelővel egyezséggel rendezze, ennek eredménytelensége esetén a hivatkozott szerződéses kapcsolatból eredő jogvitáknál a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával kikötik a Budapest IV. és XV.kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

VIII. FELELŐSSÉG

1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

IX. SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.